คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
คณะผู้บริหาร/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตาร์
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุน
 
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ กลับหน้าหลัก

                                            

                                                 อาจารย์กำชัย ตันติกาพงศ์    
                                               ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
                             โทร: 3309 E-mail:  kumchai_tsu@hotmail.com      
     


                                                       

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  
โทร: 3000 E-mail: ksurasak@tsu.ac.th                      โทร: 3300 E-mail: adcharatt@gmail.com                                                                   

               อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง                                       อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
โทร: 3001 E-mail: asongsang@hotmail.com         โทร: 7002 E-mail: suksathits@hotmail.com
          รายละเอียด CV : Thai     English     

 
                                                                    
 
             อาจารย์จิราพร ปานเจริญ                                      อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป
โทร: 3301 E-mail:  noi0811@yahoo.com                โทร: 3316 E-mail: supaporn.vet@gmail.com
                                                                                     รายละเอียด CV : Thai     English 
 
                 
 
                อาจารย์วิศาล อดทน 
  โทร: 3301 E-mail: visan@tsu.ac.th