คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
คณะผู้บริหาร/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุน
 
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ กลับหน้าหลัก

                                           
                                               
                                                 ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
                                                     อาจารย์วิศาล อดทน 
                                          โทร: 3301 E-mail: visan@tsu.ac.th   
     


                                                       

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  
โทร: 3000 E-mail: ksurasak@tsu.ac.th                      โทร: 3300 E-mail: adcharatt@gmail.com                                                                   

               อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง                                       อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
โทร: 3001 E-mail: asongsang@hotmail.com         โทร: 7002 E-mail: suksathits@hotmail.com
          รายละเอียด CV : Thai     English     

 
                                                                    
 
             อาจารย์จิราพร ปานเจริญ                                      อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป
โทร: 3301 E-mail:  noi0811@yahoo.com                โทร: 3316 E-mail: supaporn.vet@gmail.com
                                                                                     รายละเอียด CV : Thai     English