คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
คณะผู้บริหาร/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุน
 
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ กลับหน้าหลัก

                                                 

                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง
                                                     ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
                                      โทร: 3313 E-mail: samak@tsu.ac.th / samak@scholar.tsu.ac.th
                                                       รายละเอียด CV : Thai     English                                                                

      รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ทองแกมแก้ว
โทร: 3305 E-mail: benchasri@gmail.com                             โทร: 3304 E-mail: t_uraiwan@hotmail.com
      รายละเอียด CV : Thai     English                                          รายละเอียด CV : Thai   English                                                                             

      อาจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์                                                   อาจารย์ ดร.ปริศนา วงค์ล้อม
โทร: - E-mail: n_numkum@hotmail.com                          โทร: 3313 E-mail: pri035@yahoo.com
  รายละเอียด CV : Thai     English                                            รายละเอียด CV : Thai   English

 
                                                                           
 
         อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์                                                  อาจารย์ ดร.ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ 
โทร: 3311 E-mail:  che.kuaraksa@gmail.com                   โทร: - E-mail:  p_paratsanant@yahoo.co.th 
                                                                                           รายละเอียด CV : Thai   English

                                                                             
 
           อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล                                                        อาจารย์เสาวณีย์ เล็กบางพง
โทร: 3205 E-mail:  saranyaphat.r@gmail.com                 โทร : 3322   E-mail : Lekbangpong04@gmail.com
                                                                                                    

                
           อาจารย์ ดร. สุขุมาล  หวานแก้ว
   โทร: 2454 E-mail: Sukhuman.w@tsu.ac.th
         รายละเอียด CV : Thai  English