คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
คณะผู้บริหาร/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตาร์
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
บุคลากรสำนักงานคณะ
บุคลากรห้องปฏิบัติการกลาง
บุคลากรประจำฟาร์มคณะ
 
คณะผู้บริหาร กลับหน้าหลักผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

                                                                               
                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี
                                                      รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนานิสิตนางพรทิพย์ บุญจุน
หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน