คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
คณะผู้บริหาร/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตาร์
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุน
 
คณะผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

                                                               
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี                            อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพัฒนานิสิต        องคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

                                                                                                                                                         


นางพรทิพย์ บุญจุน
หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน