คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
     
 
บริการนิสิต
ใบลานิสิต
แบบฟอร์มขอชี้แจงเหตุผลไม่เข้าร่วมกิจกรรม
คำร้องขอTranscript กรณีกำลังศึกษา
คำร้องขอTranscript กรณีสำเร็จการศึกษา
คำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน
คำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา
คำร้องขอคืนสภาพนิสิต
คำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า
คำร้องขอถอนรายวิชา (ติดW)
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก วิชาโท
คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต
คำร้องขอย้ายคณะ
คำรองขอรักษาสภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา
คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตปริญญาตรี
คำร้องขอลงทะเบียน AUDIT
คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์รอพินิจ
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่ต่ำกว่า D
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน F
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา)
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา)
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป)
คำร้องขอส่งหลักฐานการศึกษา
คำรองขอหนังสือรับรอง
คำร้องขอหนังสือรับรองครบหลักสูตร
คำร้องขอโอนรายวิชา
แบบคำร้องเลือกวิชาโท
แบบฟอร์มขอแก้ระดับขั้น (ติดI)
แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา
ใบมอบฉันทะ
 
บริการนิสิต กลับหน้าหลัก
    คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล  
ไม่พบข้อมูล
-->