ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 พ.ค.63 ถึงวันที่ 12 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [รับสมัครนิสิตใหม่] เปิดรับนิสิต TCAS รอบ 5
 
     

เปิดรับนิสิต TCAS รอบ 5 วิธีรับตรงอิสระ 9-17 มิ.ย. 63 ผ่านระบบมหาวิทยาลัยทักษิณ


ระยะเวลาดำเนินการการดำเนินงาน

ระยะเวลา

สมัครออนไลน์ website : http://entrance.tsu.ac.th

9-17 มิถุนายน 2563

ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 370 บาท ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา/ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

9-18 มิถุนายน 2563

ส่งหลักฐานการสมัคร มายังคณะผ่านช่องทางออนไลน์ 

ที่ E-mail : tcd@tsu.ac.th

     1.  สำเนาใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ภาคเรียน

     จำนวน ฉบับ

     2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ฉบับ
3.  สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

9-18 มิถุนายน 2563

คณะ ฯ คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร

18-19 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัย ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

24 มิถุนายน 2563

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณและดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินได้ที่  http://entrance.tsu.ac.th

24-30 มิถุนายน 2563


คุณสมบัติการสมัคร

คณะ / หลักสูตร

แผนรับ

คุณสมับติ

หลักฐาน

ช่องทางการส่งหลักฐานออนไลน์

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

1.วท..เกษตรศาสตร์

15

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

-        แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 

-  แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ GPAX  ไม่น้อยกว่า  2.25 

-        แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป  GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50 

 

-         สำเนาใบแสดงผลการเรียน แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6)  หรือ  แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม. 6) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

-     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ

-          E-mail : tcd@tsu.ac.th

-          พิจารณาจากเอกสารการสมัครคณะ หลักสูตร

แผนรับ

คุณสมับติ

หลักฐาน

ช่องทางการส่งหลักฐานออนไลน์

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

2.วท..เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

10

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

-        แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 

-  แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ GPAX  ไม่น้อยกว่า  2.25 

-        แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป  GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50 

 

-         สำเนาใบแสดงผลการเรียน แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6)  หรือ  แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม. 6) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

-     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวนฉบับ

-          E-mail : tcd@tsu.ac.th

-          พิจารณาจากเอกสารการสมัคร


คณะ หลักสูตร

แผนรับ

คุณสมับติ

หลักฐาน

ช่องทางการส่งหลักฐานออนไลน์

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

3.วท..สัตวศาสตร์

5

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

-        แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 

-  แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ GPAX  ไม่น้อยกว่า  2.25 

 

 

 

-         สำเนาใบแสดงผลการเรียน แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6)  หรือ  แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม. 6) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

-     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวนฉบับ

-          E-mail : tcd@tsu.ac.th

-          พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
 ***  กรณีที่ผู้สมัครมีผลการเรียน (GPAX) ต่ำกว่าที่หลักสูตรกำหนด
           ให้ผู้สมัครเสนอเรียงความที่เขียน 
ด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อเรื่อง
        “วิถีชีวิตครอบครัว กับการเกษตรไทยในปัจจุบัน” อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ
A4  ***

- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม -
โทร : 093-5747083, 091-4146430