ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 มี.ค.63 ถึงวันที่ 19 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาดูงาน นิสิตชั้นปีที่ 1
 
     

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563
อาจารย์สัตวเเพทย์หญิงสุภาพร สมรูป และอาจารย์เสาวณีย์ เล็กบางพง
นำนิสิตชั้นปีที่ 1  ศึกษาเรียนรู้การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ณ สหกรณ์โคนม จังหวัดพัทลุง

           เพื่อเรียนรู้แนวคิดเเละผลิตภัณฑ์สู่ตลาด และเสริมสร้างเเรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต