ข่าวฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 16 มี.ค.63 ถึงวันที่ 28 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
 
     

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน