ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดโครงการไหว้ครู ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 
เพื่อความระลึกถึงบุญคุณของครู และสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ รวมทั้งเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

 
 

โดยมี อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง เป็นประธานในพิธี
และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง) 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพัฒนานิสิต (รศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี) ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ทั้งนี้คณะ ฯ ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง
ที่ได้รับ "รางวัลครูดีเด่นในดวงใจ" ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 


 

และนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับ "รางวัลเชิดชูเกียรติ" ระดับปริญญาตรี
ให้แก่นิสิต 2 คน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1) นางสาว รัตนาภรณ์ พรมชัยศรี 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี
ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับดีเยี่ยม 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี ด้านกิจกรรมนิสิต
ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับดี
 

2) นางสาว จิตติมา นิลทะรัตน์
ได้แก่ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี
ด้านกิจกรรมนิสิต ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับดี 

 

และนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัล พานไหว้ครู อันดับ 1 ประเภทรวามคิดสร้างสรรค์ 

ในกิจกรรม "ศิษย์ปาริชาต นพวันทาบูชาครู" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562