ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการ
 
     

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน รับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการ 
" Agri-Relationship of ASEAN Universities Network (AUN) Program "
ระหว่างวันที่ 6-19 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 

AUN Program เป็นกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านพืช สัตว์ และเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย กิจกรรมการผูกจิตมิตรสัมพันธ์ของนิสิตจาก 3 สถาบัน
1. Universiti Putra Malaysia (UPM)
2. Syiah Kuala University , Indonesia
3. Thaksin University , Thailand
 

สนใจสมัครผ่านสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด
โดยคณะกรรมการสาขาจะทำการคัดเลือกนิสิตสาขาละ 1 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนโดยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือเดินทาง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะฯ