รางวัลเชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 27 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี ผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1
 
     
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561