รางวัลเชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 5 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 27 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
 
     
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชุตินันท์ ปิยัง นิสิตหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
ประเภทการนำเสนอ oral presentation สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี