รางวัลเชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 4 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 27 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) ประจำปี พ.ศ. 2561
 
     
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว และ ผศ.ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
ซึ่งได้รับรางวัล อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) ประจำปี พ.ศ. 2561