ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศการจองหอพักนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562