ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562