ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562