ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.62 ถึงวันที่ 13 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานเกษตร มทร.ศรีวิชัย ประจำปี 2562