ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที่ 35
 
            คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35
เกษตรรุ่งเรือง เมืองหนังโนราห์ สี่จอบสามห้า  ภาคีพอเพียงในระหว่างวันที่ 5 – 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง        ซึ่งคำว่า 4 จอบ ซึ่งหมายถึง 4 ภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้  และมีสถาบันด้านวิชาการเกษตรทั่วประเทศไทย เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 12 สถาบัน ได้แก่

 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน, คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน,คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

2.       มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเกษตรศาสตร์)

3.       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะเกษตรศาสตร์)

4.       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะทรัพยากรธรรมชาติ)

5.       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะเกษตรศาสตร์)

6.       มหาวิทยาลัยแม่โจ้(คณะผลิตกรรมการเกษตร,คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)

7.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะเทคโนโลยีเกษตร)

8.       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี)

9.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

10.   มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

11.   มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)

12.   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)

 

งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น  1,430 คน ซึ่งมีกิจกรรมเป็นการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ได้แก่ การวินิจฉัยโรคพืช, การขยายพันธุ์พืช ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง, การคำนวณอัตราการใช้และพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช, การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง, การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง, การประเมินเนื้อดินภาคสนามและการวัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน, การจัดสวนถาด, การเซตแมลง, การรีดเต้านมเทียม, การผลิตแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมทางการเกษตร, การตอบปัญหาทางการเกษตร, การตอนสุกร, การตัดแต่งซากสัตว์ปีก, การพูดส่งเสริมการเกษตร, โครงงานทางการเกษตร, การแข่งขันบรรจุพันธุ์ปลา, การคล้องโคและล้มโค และการแข่งขันกีฬาสากล (วอลเลย์บอล, ตะกร้อ, ฟุตซอล,บาสเกตบอล) กิจกรรมการแสดงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการสัมมนาร่วมระหว่างผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและนักศึกษาสมาชิกภาคี ทั้ง 12 สถาบัน ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านการเกษตร  ที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สู่สังคมอีกด้วย และยังเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้แก่นิสิต นักศึกษาทางการเกษตรต่อไปในอนาคต

 

ทั้งนี้ผลการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร สถาบันที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันที่ได้ถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาสากล คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันที่ได้ถ้วยรางวัลการแข่งขันสปิริตเชียร์ คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีผลการแข่งขันดังเอกสารแนบ

>>>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม