ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 27 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันเวลา และขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 
     

     เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามกำหนดในปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียน ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ยกเว้นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รุ่นเข้าก่อนปีการศึกษา 2560) รายละเอียดดังไฟล์แนบ
>>> คลิกดูรายละเอียด