ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ก.ย.60 ถึงวันที่ 16 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอให้ส่งนิสิต/ นักศึกษาเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติในโครงการ“คนดีศรีเกษตร”
 
     

        ตามที่ สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งชาติ และสถาบันภาคี 4 จอบแห่งชาติ ได้ร่วมกันริเริ่มรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ในโครงการ“คนดีศรีเกษตร” โดยให้สถาบัน ที่เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานพิจารณารางวัลนี้ ในช่วงเดียวกับงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ โดยให้แต่ละคณะหรือหน่วยงานสมาชิกดำเนินการประชาสัมพันธ์ และพิจารณาคัดเลือกนิสิต/ นักศึกษาในสังกัดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกต่อไป นั้น

          ในการนี้ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสมาชิกสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งชาติ/ สมาชิกภาคี 4 จอบ แห่งชาติ พิจารณาส่งนิสิต/ นักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติในโครงการ“คนดีศรีเกษตร” ทั้งนี้ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก พร้อมแบบเสนอประวัติและผลงาน มายังคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หรือ E-mail: sitsu_tcd@hotmail.com ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยมอบหมายให้นางสาวกมลชนก ชูปาน หมายเลขโทรศัพท์ 094-593-5997 เป็นผู้ติดต่อประสานงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบเสนอประวัติ ได้ไฟล์แนบ

>>>
โครงการคนดีศรีเกษตร