ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.60 ถึงวันที่ 13 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการราชพฤกษ์รักครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
     

         คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการราชพฤกษ์รักครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้อง MF 1200 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยมีคณาจารย์และนิสิตในคณะฯ เข้าร่วม 356 คน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ภายในคณะฯ ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษากับนิสิต กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมดี และกิจกรรมมอบรางวัลแก่ครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม มอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ครูในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2560
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้แก่
-         รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์    กล่อมเกล้า

อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้แก่
-          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์     เบญจศรี
-          อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว

อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 

-          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 
-          อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์

กิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เด็กดี ศรีราชพฤกษ์

--- นิสิตที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 --- 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

สาขาวิชา

ชั้นปี

GPA

1.

นางสาวมาตธิดา จันทร์เสี้ยม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

4

3.47

2.

นางสาวธันยพร อักษร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

4

3.05

3.

นางสาวยลดา แซ่หลี     

สาขาวิชาพืชศาสตร์

4

3.13

4.

นางสาวศศิกานต์ จันทร์เกตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

4

3.02

5.

นางสาวรูซานา ดะละซู

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

3

3.31

6.

นางสาวชุตินันท์ ปิยัง     

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

3

3.28

7.

นางสาวชุติมา สุวรรณลอยล่อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

3

3.02

8.

นางสาวณัฏฐริณีย์ หมื่นภักดี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2

3.10

9.

นางสาวรัตนาภรณ์ พรมชัยศรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

2

3.05

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โครงการราชพฤกษ์รักครู ประจำปีการศึกษา 2560 

ทุนการศึกษาจาก : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี)  

                        จำนวน 3 ทุนๆ ละ 4,000 บาท

1.       นายภาณุวัฒน์ เดชาวุธ              ชั้นปีที่ 4                   สาขาวิชาสัตวศาสตร์     

2.       นายวิทวัส มีศรี                       ชั้นปีที่ 4                   สาขาวิชาสัตวศาสตร์     

3.       นางสาวปรางทิพย์ วงษ์ตลอด       ชั้นปีที่ 3                  สาขาวิชาสัตวศาสตร์     

ทุนการศึกษาจาก : อาจารย์ ดร. ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์     จำนวน 4 ทุนๆ ละ 1,000 บาท

1. นางสาวทิพวรรณ ศรีสวัสดิ์          ชั้นปีที่ 2                   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร         

2. นางสาวนัฐริกา ชูแก้ว                ชั้นปีที่ 2                   สาขาวิชาสัตวศาสตร์

3. นางสาวอรวรรณ ศรีวิเชียรอำไพ    ชั้นปีที่ 3                    สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4. นางสาวนงลักษณ์ ตุลบุตร์           ชั้นปีที่ 4                   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร         

ทุนการศึกษาพี่สู่น้อง : จากศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     รุ่นที่ 1 PIONEER จำนวน 10,000 บาท

1. นางสาวนัฐริกา ชูแก้ว                ชั้นปีที่ 2                   สาขาวิชาสัตวศาสตร์      ทุนจำนวน        5,000   บาท

2. นางสาวเปรมฤทัย คงทรัพย์         ชั้นปีที่ 4                   สาขาวิชาพืชศาสตร์       ทุนจำนวน        3,000   บาท

3. นางสาวศศิกานต์ จันทร์เกตุ         ชั้นปีที่ 4                   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
                                                                                 ทุนจำนวน        2,000   บาท 

ทุนการศึกษาน้ำใจน้ำนิ่ง         : จากน้องน้ำนิ่ง (อ.ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว) จำนวน 15,000 บาท

1. นางสาวโสภิดา เกตุแก้ว             ชั้นปีที่ 2                   สาขาวิชาสัตวศาสตร์      ทุนจำนวน        2,000   บาท

2. นางสาวภัทราวดี เทศกุล            ชั้นปีที่ 2                   สาขาวิชาสัตวศาสตร์      ทุนจำนวน        3,000   บาท

3. นางสาวสุภาวดี เกศสุวรรณ         ชั้นปีที่ 2                   สาขาวิชาสัตวศาสตร์      ทุนจำนวน        5,000   บาท

4. นางสาวอรวรรณ ศรีวิเชียรอำไพ    ชั้นปีที่ 3                   สาขาวิชาสัตวศาสตร์      ทุนจำนวน        5,000   บาท

ทุนการศึกษาน้ำใจงาม : จากพี่ดั้ม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 จำนวน 2,000 บาท

1. นายธีรศักดิ์ สมปรีดา                ชั้นปีที่ 2                   สาขาวิชาสัตวศาสตร์      ทุนจำนวน        2,000   บาท

ทุนการศึกษา : จากคุณชนนท์ ไทยเจริญ ฝ่าย R&D บ. ปตท.จำกัด มหาชน จำนวน 5,000 บาท

1. นางสาวนงลักษณ์ ตุลบุตร์           ชั้นปีที่ 4                   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร         

ทุนการศึกษา : จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรัตน สุวรรณภักดี จำนวน 5,500 บาท

1. นายวัชระ เจริญวาที                 ชั้นปีที่ 4                   สาขาวิชาสัตวศาสตร์      ทุนจำนวน        3,000   บาท

2. นายธราเทพ ศรีไทยรักษ์             ชั้นปีที่ 3                   สาขาวิชาสัตวศาสตร์      ทุนจำนวน        2,500   บาท

ทุนการศึกษา : จาก อ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว

1. นางสาวสุดารัตน์ สรรพสังเกตุ       ชั้นปีที่ 4          สาขาวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จำนวน    5,000     บาท

ทุนการศึกษา : จาก อ.ดร.ถาวร จันทโชติ

1. นางสาวปรางทิพย์ วงษ์ตลอด        ชั้นปีที่ 3          สาขาสัตวศาสตร์          จำนวน    5,000          บาท
       (ให้ในนามสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)