ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
            คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี     ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง IT 106 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม การปรับตัวของนิสิตใหม่ รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รู้จักการจัดการวางแผนด้านการเรียน การทำกิจกรรมและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตใหม่โดยการแชร์ประสบการณ์และการแนะนำการทำงานต่อในสายวิชาชีพ การศึกษาต่อ โดยศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนิสิตรุ่นพี่ของคณะฯ