ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ SEEDS FOR START 2017
 
     

        คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการ SEEDS FOR START 2017 ในระหว่างวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง IT 106 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อจะให้น้องๆว่าที่นิสิตใหม่ ที่จะเข้ามาเป็นนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนทุกคน มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย การปรับตัว และเรียนรู้วิธีหรือเทคนิคการเรียนต่างๆ รวมถึงเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมของนิสิตใหม่ ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรืออยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคณาจารย์ บุคลากรและรุ่นพี่ในคณะ และเพื่อให้นิสิตใหม่ได้ปรับพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นบุคลากรที่ต้องการของตลาดงานต่อไปในอนาคต