ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 27 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Graduate School of Life and Environmental Science,Kyoto Prefectural University,Japan
 
     
     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ชื่อโครงการ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Graduate School of Life and Environmental Science,Kyoto Prefectural University,Japan โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมวิชาการอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Graduate School of Life and Environmental Science,Kyoto Prefectural University,Japan กับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาพืชศาสตร์/ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกัน ทั้งนี้ทำให้เกิดกิจกรรมร่วมกันได้แก่ The first International Symposium on Bioresources for Undergraduate and graduate students ในการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตทั้ง 2 สถาบัน มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่าง 2 ประเทศให้เข็มแข็ง และเกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตทั้ง 2 สถาบัน