ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 21 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 15 (ํYoung agricutural scientist camp)
 
     
     เมื่อวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 15 (Young agricutural scientist camp) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีน้องๆ นักเรียนมัยธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม 46 คน จากโรงเรียนสตรีพัทลุง จำนวน 29 คน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จำนวน 8 คน และ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จ. นครศรีธรรมราช จำนวน 9 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมน้องๆ นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำวิจัย ในด้านการสืบค้นข้อมูล การเขียนโครงการวิจัย การทำวิจัย การเขียนรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งนำเสนอได้ และเพื่อส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนได้แสวงหาความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ต่อไปในอนาคต