ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 14 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2559 -พ.ศ.2563
 
     
    วันที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีและการพัมนาชุมชน ได้จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2559 -พ.ศ.2563 ณ ห้อง sc 1346 อาคารวิทยาศาตร์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี) คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรกรคณะฯ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว