ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 22 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2017
 
     
     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง (ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากรและนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 13 คน  ได้เข้าร่วมโครงการ FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ โดยมีสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในประเทศ เข้าร่วมจำนวน 69 สถาบัน เพื่อร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ซึ่งนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณได้ผ่านเข้ารอบ 20 สุดท้ายและได้ลำดับที่ 15 ของการแข่งขันในครั้งนี้ ทำให้นิสิตได้รับประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนหรือการดำเนินงานต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น