ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15
 
     
     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินการโดย คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร บางเขน และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2560 เพื่อฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำในกลุ่มตัวแทนนิสิตนักศึกษาสมาชิกภาคี 4 จอบ ทั้ง 12 สถาบัน 176 คน การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น และการศึกษาปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรรม ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และได้นำทักษะความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้ ยังจัดการประชุมคณาจารย์ และตัวแทนนิสิตนักศึกษาในกลุ่มสมาชิกภาคี 4 จอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 35 ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม 3 คณะเกษตร กำแพงแสน มีการนำนิสิตนักศึกษาภาคี 4 จอบ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานภายในคณะเกษตร กำแพงแสน และทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดใกล้เคียง โดยมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวรายงาน และมีพิธีปิดโครงการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 มีพิธีมอบจอบให้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 16 ต่อไป ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน