ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 พ.ค.60 ถึงวันที่ 17 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
 
           คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับสหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุง จำกัด

      (วันที่ 26 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.00 น.อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ ณ ห้องประชุม SC1218 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประธานสหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุง จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองหน่วยงาน

   ในการนี้ได้มีคณาจารย์ และบุคลากรจากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุง จำกัด และคณะกรรมการผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามครั้งนี้