รางวัลเชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.60 ถึงวันที่ 30 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นายวิญญู ศิริ ได้รับรางวัล
 
     
ขอแสดงความยินดีกับ นายวิญญู ศิริ
นิสิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ได้รับรางวัล "คนดีศรีเกษตร" ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเหรียญชมเชย
จากสภาคณบดีการเกษตรแห่งประเทศไทย