หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
แผนการเรียนหลักสูตรใหม่2557
มคอ2หลักสูตรใหม่ 2557
แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง 2562
มคอ.2หลักสูตรปรับปรุง2562
มคอ.3/มคอ.4
มคอ.5/มคอ.6
มคอ.7
 
มคอ.5/มคอ.6 กลับหน้าหลัก

ภาคเรียนที่ 1/2562

ภาคเรียนที่ 2/2562

ลำดับ

รายวิชา

ลำดับ

รายวิชา

1

คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม

1

หลักการพัฒนาชุมชน

 

2

เครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตร

2

หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร

3

การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

3

การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

4

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

4

เทคนิคการฝึกอบรมด้านการเกษตร

 

5

การพัฒนาประชากรและชุมชนเกษตร

 

5

การวางแผนธุรกิจการเกษตรและสินเชื่อการเกษตร

6

การสื่อสารและการผลิตสื่อด้านการเกษตร

6

การพัฒนาและการบริหารสถาบันเกษตรกร

7

การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

7

พันธุศาสตร์ในสวน

8

เศรษฐกิจภาคการเกษตรกับการพัฒนาชนบท

8

การถ่ายภาพและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางการเกษตร

9

สัมมนา

9

สหกิจศึกษา

10

การวิจัยทางด้านการส่งเสริมการเกษตรเบื้องต้น

10

โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

11

การพูดในที่ชุมชนและทักษะการเขียนเอกสารทางการเกษตร

11

ฝึกงานภาคสนามด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

12

การสร้างและการจัดการธุรกิจชุมชน

     12

พันธุศาสตร์ในสวน 

13

ประชาคมเกษตรอาเซียน