หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
แผนการเรียนหลักสูตรใหม่2556
มคอ2หลักสูตรใหม่ 2556
แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง 2562
มคอ.2หลักสูตรปรับปรุง2562
มคอ.3/มคอ.4
มคอ.5/มคอ.6
มคอ.7
แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วยได้ส่วยเสีย
 
กลับหน้าหลัก