หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สหกิจศึกษา
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจ
แบบประเมินสำหรับสถานประกอบการ
แบบฟอร์มตอบรับสหกิจศึกษา
ทำเนียบสหกิจศึกษา
 
ทำเนียบสหกิจศึกษา กลับหน้าหลัก

สหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

สถานที่

ผู้ฝึกสหกิจศึกษา

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

 

นางสาวสุปรียา นกแก้ว

นางสาวสุภาวดี สุบันสง

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

 

นางสาวอาลีมา ราชเพชร

นายอนิรุทธิ์ แซะอาหลี

นางสาวอารียา ดะชง

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

นางสาวมงคลรัตน์ ทรัพย์พร้อม

นางสาวศศิกานต์ จันทร์เกตุ

สหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

สถานที่

ผู้ฝึกสหกิจศึกษา

สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ

นางสาวกรรณิกา คงภักดี

นางสาวสิริมา คงจันทร์

นางสาวรัตนาวดี รัตนกาญจน์

สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดพัทลุง

นางสาวขวัญใจ อ่อซ้าย

นางสาวนุชจิรา เหมโก