หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.6
รายงานการประชุมประจำเดือน 60
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการเงิน
เอกสารการเรียนนิสิต ปี 3 (62)
 
เอกสารการเรียนนิสิต ปี 3 (62) กลับหน้าหลัก

รายวิชา 0406341 การพัฒนาประชากรและชุมชนเกษตร

 บทที่ 1 : ประชากร และ การพัฒนาประชากร
 บทที่ 1.1 : 
ประชากร และ การพัฒนาประชากร
บทที่ 2 : นโยบายประชากร
บทที่ 3 : ชุมชนเกษตรและพัฒนาชุมชนเกษตร
บทที่ 4 : การศึกษาชุมชน
บทที่ 4.1 : การศึกษาชุมชน

รายวิชา 0406331 เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

บทที่ 2 : แบรนด์