หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา
ความสำคัญของหลักสูตร
ELO ค่าคาดหวังการเรียนรู้ ปี 2557
ELO ค่าคาดหวังการเรียนรู้ ปี 2562
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2557
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2562
คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์
รับรองหลักสูตร
 
คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ กลับหน้าหลัก

1.    มีความรอบรู้ทฤษฎี และมีความสามารถด้านเทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาชุมชน
2.    สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมชุมชน ระบบนิเวศ รวมทั้งการประกอบอาชีพ และการศึกษาในระดับสูง
3.    สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
4.    มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพนักส่งเสริมการเกษตร 
5.    มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีทักษะในการบริหารจัดการคน พื้นที่ และสินค้าเกษตร
6.    สามารถใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอแนวคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานวิชาการวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ