หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา
ความสำคัญของหลักสูตร
ELO ค่าคาดหวังการเรียนรู้ ปี 2557
ELO ค่าคาดหวังการเรียนรู้ ปี 2562
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2557
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2562
คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์
รับรองหลักสูตร
 
ปรัชญา กลับหน้าหลัก