หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ข้อมูลเสริม
ติดต่อสำนัก
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
รับสมัครนิสิต
 
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา กลับหน้าหลัก
►หน่วยงานภาครัฐ


- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร นักวิจัยและพัฒนา

- นักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน


 

หน่วยงานภาคเอกชน 

- (Non-Governmental Organization - NGOs)

- พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธุรกิจการเกษตร


- นักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ นักพัฒนา 

 


หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน โครงการพระราชดำริ และอื่น ๆ

 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

- การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

-สหกรณ์การเกษตร สภาเกษตรกร

- อาจารย์ นักวิชาการธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม