หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ข้อมูลเสริม
ติดต่อสำนัก
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
รับสมัครนิสิต
 
ติดต่อสำนัก กลับหน้าหลัก

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อาคารวิทยบริการ เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว
อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  93210
โทรศัพท์ 074609600 ต่อ 1110, 1120