หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ก.ย.62 ถึงวันที่ 18 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์
 
     
พานิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีเเละการพัฒนาชุมชน เรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ