หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ส.ค.62 ถึงวันที่ 1 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ
 
     
.

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุม
ชน ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 คน 
ได้แก่
1.นางสาวรัตนาภรณ์ พรมชัยศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับ 2 รางวัลได้แก่ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี ด้านวิชาการระดับดีเยี่ยม (ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร) และ ด้านกิจกรรมนิสิต ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ระดับดี (ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร)
2. นางสาวจิตติมา นิลทะรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี ด้านกิจกรรมนิสิต ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ระดับดี (ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร) 
จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้คะ