มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สัตวบาล ร่วมใจ โควิด พิชิต ปากเท้าเปือย
สัตวศาสตร์อาสา 63
กิจกรรมประกวดแพะงานเกษตรแฟร์ จ.กระบี
กิจกรรมศึกษาดูงาน (ปัจฉิมนิเทศ 62)
สัตวศาสตร์อาสา
ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ ในงานเกษตรแฟร์ครั้งที่ 15 สาขาสัตวศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันไก่ขัน งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 15 (27/8/62)
โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ปัจฉิมนิเทศ 6-13 ต.ค 61
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาสัตวศาตร์ที่ได้รับรางวัลในการประกวด Smart start idea
ดูงานนอกสถานที่นิสิตสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ค 2561
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตโครงการสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
ดูงาน รายวิชาฝึกงาน 2
การฝึกอบรม หลักสูตร การเลี้ยงสุกรในยุค 4.0 รุ่นที่ 2


หน้าที่ :