สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ประกันคุณภาพ
มคอ.2
มคอ.3
มคอ.4
มคอ.5
มคอ.6
มคอ7
 
มคอ.3 กลับหน้าหลัก

มคอ.3. วิชาพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง
มคอ.3. วิชาการจัดการอนุรักษ์ป่า

มคอ.3 วิชากายวิภาคและสรีระวิทยา 1

มคอ.3 วิชาสัมมนา
มคอ.3 วิชาระบบการผลิตและการจัดการแพะและแกะ
 
มคอ.3 วิชาการผลิตสัตว์เบื้องต้น(หลักสูตรเก่า
มคอ.3 วิชาไข่และการฟักไข่ 
มคอ.3 วิชาหลักโภชนศาสตร์สัตว์ 
มคอ.3 วิชาปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 
มคอ.3 วิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์    
มคอ.3 วิชาสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ 
มคอ.3 วิชาการจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยง 
มคอ.3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเกษตร