สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสัตวศาสตร์