สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ประกันคุณภาพ
มคอ.2
มคอ.3
มคอ.4
มคอ.5
มคอ.6
มคอ7
 
มคอ.3 กลับหน้าหลัก

มคอ.3 วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 1
มคอ.3 วิชาการเป็นผู้ประกอบการทางสัตวศาสตร์

มคอ.3 วิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์

มคอ.3 วิชาสัมมนา

มคอ.3 วิชาการวางแผนการทดลอง

มคอ.3 วิชาพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง

มคอ.3 วิชาปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม 

มคอ.3 วิชาปรับปรุงพันธ์สัตว์ 

มคอ.3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร

มคอ.3 วิชาไข่และการฟักไข่

มคอ.3 วิชาการผลิตสัตว์เบื้องต้น

มคอ.3 วิชาการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ป่า