สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ประกันคุณภาพ
มคอ.2
มคอ.3
มคอ.4
มคอ.5
มคอ.6
มคอ7
 
มคอ.5 กลับหน้าหลัก

มคอ.5 วิชาสัมมนา
มคอ.5 วิชาการเป็นผู้ประกอบการทางสัตวศาสตร์

มคอ.5 วิชาการวางแผนการทดลอง

มคอ.5 วิชาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ ปี 62

มคอ.5 วิชาปฏิบัติกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง

มคอ.5 วิชาไข่และการฟักไข่

มคอ.5 วิชาการผลิตสัตว์เบื้องต้น

มคอ.5 วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง ปี 62

มคอ.5 วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 2