สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บุคลากรประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตาร์
บุคลากรสายสนับสนุน
 
บุคลากรสายสนับสนุน กลับหน้าหลัก

  นายอมรศักดิ์ จริยานุกูล                                        
   นายอมรศักดิ์ จริยานุกูล               นางสลิตษา จริยานุกูล                        นายวิฑูร ศุภสิริพงศ์
นักวิชาการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง         นักวิชาการฟาร์มสุกร                         นักวิชาการฟาร์มสัตว์ปีก
E-mail : puimorn_@hotmail.com    E-mail : puimorn_@hotmail.com       E-mail : vitoon_tee@hotmail.com