สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บุคลากรประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตาร์
บุคลากรสายสนับสนุน
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตาร์ กลับหน้าหลัก

 
                                            
                                                              
                                                           อาจารย์ ดร .วิศาล อดทน 
                                                      ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
                                                โทร: 3301 E-mail: visan@tsu.ac.th    
                                             
                           


                                                       
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  
โทร: 3000 E-mail: ksurasak@tsu.ac.th                      โทร: 3300 E-mail: adcharatt@gmail.com                                                                   
               อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง                                       อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
โทร: 3001 E-mail: asongsang@hotmail.com             โทร: 7002 E-mail: suksathits@hotmail.com
          รายละเอียด CV : Thai     English     

 
                                                                    
             อาจารย์จิราพร ปานเจริญ                                      อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป
       E-mail:  noi0811@yahoo.com                                 E-mail: supaporn.vet@gmail.com
                   กำลังลาศึกษาต่อ