สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 16 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตร่วมโครงการปรุบภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
     
วันที่ 15 มิถุนายน 2562  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม "ปรับปรุงภูมิทัศน์ตึกคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน"  ในการนี้นิสิตสาขาผลิตสัตว์จำนวน 43 คนได้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคณะในครั้งนี้ โดยทำการปลุกถั่วบราซิล ภายในลานดินคณะ  และรอบ ๆ คณะได้ปลุกมะม่วงเบาซืึ่งเป็นพืชประจำถิ่นในภาคใต้  --ภาพนี้เป็นภาพแรกในปี 2562-นิสิตชั้นปีที่ หน้าตึกคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน