สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 22 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล